File Name : TT1512BTC (Ban hành mẫu tờ khai mới)
Date Created : 08:46:54 06/25/2012
download

Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 26143.38 26222.05 26877.06
GBP 30446.31 30660.94 30933.86
HKD 2914.37 2934.91 2978.85
INR 0 337.21 350.44
JPY 205.55 207.63 215.1
KRW 18.92 19.92 20.95
KWD 0 76288.94 79282.29
MYR 0 5663.47 5736.78
NOK 0 2674.57 2758.4
RUB 0 359.75 400.87
SAR 0 6173.99 6416.24
SEK 0 2484.79 2547.34
SGD 16969.93 17089.56 17276.19
THB 718.64 718.64 748.62
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế