STTFile  
TT1512BTC (Ban hành mẫu tờ khai mới)
TT1512BTC (Ban hành mẫu tờ khai mới)
06/25/2012 download
Các phụ phí thường gặp trong vận tải đường biển
Các phụ phí thường gặp trong vận tải đường biển
03/23/2011 download
Incoterm 2010 - Vietnamese
Tài liệu Incoterm 2010 tiếng Việt
01/10/2011 download
Biểu thuế nhập khẩu 2010
Biểu thuế nhập khẩu 2010
12/06/2010 download
Quyết định 3075/QĐ-TCHQ
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1635/QĐ - TCHQ ngày 16/7/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển.
12/06/2010 download
INCOTERMS 2008
INCOTERMS 2008
11/08/2010 download
Luật Giao thông đường bộ sửa đổi 2008
Luật Giao thông đường bộ sửa đổi 2008
11/08/2010 download
NĐ 19/2006/NĐ-CP_QĐ xuất xứ hàng hóa
Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá, xác định hàng hoá có xuất xứ thuần tuý & xuất xứ không thuần tuý, Quy tắc xuất xứ ưu đãi và Quy tắc xuất xứ không ưu đãi, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và thủ tục kiểm tra xuất xứ hàng hóa…
11/06/2010 download
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006
Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/06/2006 quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.
11/06/2010 download
Tờ khai hải quan XNK tại chỗ - Bản lưu HQ
Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 - Mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu Hải quan)
11/06/2010 download
Tờ khai hải quan XNK tại chỗ - Bản lưu người khai
Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 - Mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu người khai Hải quan)
11/06/2010 download
ISBP 681 2007 ICC (VIETNAMESE)
Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tê (ISBP 681 2007 ICC) bản tiếng Việt
11/05/2010 download
Thông tư 79/2009/TT-BTC
Hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
11/04/2010 download
Thông tư 49/2010/TT-BCT
Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
11/04/2010 download
Luật Thương mại 2005
Luật Thương mại 2005
11/03/2010 download
Bộ luật Hàng Hải 2005
Bộ luật Hàng Hải 2005
11/03/2010 download
Luật Hải quan sửa đổi 2005
Luật Hải quan sửa đổi 2005
11/03/2010 download
Luật Hải quan 2001
Luật Hải quan 2001
11/03/2010 download
Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức
Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về Vận tải đa phương thức
11/01/2010 download
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế