Báo Cáo khoá học: “Những điều cần biết về hoá đơn sau năm 2010”

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus
BÁO CÁO KHOÁ HỌC
 
"Những điều cần biết
 về hoá đơn sau năm 2010."
 
Giảng viên: TS. Nguyễn Xuân Sơn – Vụ chính sách, Tổng Cục Thuế
Thời gian: 01 ngày (23/10/2010)
 
I/ Nội dung:
 
1. Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
 * Nghị định 51 quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn.
  * Các hình thức hoá đơn: Có 3 hình thức hoá đơn
 a)
Hóa đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc Cục Thuế với doanh nghiệp nhận in hóa đơn có đủ điều kiện theo quy định.
 Hợp đồng in hóa đơn được thể hiện bằng văn bản, trong đó phải ghi rõ số lượng, ký hiệu, số thứ tự hóa đơn đặt in, đồng thời kèm theo mẫu hóa đơn.
  Trường hợp doanh nghiệp in tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung theo quy định.
 b)  Hoá đơn tự in: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế. Các DN trên phải có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in; Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hóa đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Hóa đơn tự in đảm bảo nguyên tắc mỗi số hóa đơn chỉ được lập một lần. Số lượng liên hóa đơn được in căn cứ vào yêu cầu sử dụng cụ thể của nghiệp vụ bán hàng. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tự quy định bằng văn bản về số lượng liên hóa đơn.
 c) Hóa đơn điện tử: được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


2. Phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh
 – Tổ chức, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập Tờ thông báo phát hành hóa đơn.
 – Nội dung Tờ thông báo phát hành hóa đơn gồm: hóa đơn mẫu, ngày bắt đầu sử dụng, ngày lập Tờ thông báo phát hành và chữ ký của người đại diện trước pháp luật.
 – Hóa đơn mẫu là bản in đúng, đủ các nội dung trên liên hóa đơn giao cho người mua loại sẽ phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.
 – Tờ thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân phát hành thông báo đóng trụ sở chính, trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
 –  Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo quy định
 * Tổ chức, cá nhân khi in, phát hành hóa đơn có trách nhiệm ghi các ký hiệu nhận dạng mật trên hóa đơn do mình phát hành để phục vụ việc nhận dạng hóa đơn giả trong quá trình sử dụng.
 Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác nhận tính hợp pháp của hóa đơn, tổ chức, cá nhân in, phát hành hóa đơn phải có văn bản trả lời trong vòng mười ngày kể từ khi nhận được yêu cầu
 * Đến hết 31/12/2010, DN nào còn hiều hoá đơn chưa sử dụng, DN phải làm bảng kê các số hoá đơn chưa sử dụng gửi tới cơ quan thuế. Các DN đó sẽ được sử dụng hoá đơn của đơn vị đến hết 31/03/2011
 * Đối với các DN siêu nhỏ (Số lao động dưới 10 người) nếu không muốn đặt in hoá đơn có thể mua hoá đơn của cơ quan Thuế sử dụng trong năm 2011.
 3 Bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn
 – Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.
 – Hàng hóa, dịch vụ bán không phải lập hóa đơn quy định được theo dõi trên bảng kê.
II/ Đánh giá tình hình doanh nghiệp và áp dụng
         Công ty Toàn Cầu nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của luật thuế đề ra.
         Luôn cập nhật và bám sát các văn bản, thông tư, nghị định để hoạt động SXKD.
         Trong quý IV/2010 Công ty Toàn Cầu sẽ chủ động trong việc tìm nhà in để tiến hành in hoá đơn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.
III/ Liên hệ bản thân
 
   Qua khoá học "Những điều cần biết về hoá đơn sau năm 2010" tôi đã hiểu và học hỏi được rất nhiều các quy định, thông tư và nghị định mới về hoá đơn. Từ đó vận dụng cho công việc của mình đáp ứng được các yêu cầu và tuân thủ theo các quy định về hoá đơn.

 
                                                      
                        Hải Phòng, Ngày 25 tháng 10 năm 2010. 
                                             
                                Người làm báo cáo
                                         
                                        Vũ Thị Dương