Câu hỏi: Hướng dẫn qui định chế độ ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

 Hỏi:

Thứ nhất, doanh nghiệp mới thành lập, đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp (sắp hoàn thành) được hưởng ưu đãi thuế (TNDN, VAT, XNK…) như thế nào?

Thứ hai, các doanh nghiệp đầu tư mới vào khu công nghiệp mới thành lập như Đông Nam (Củ Chi), Tây Bắc mới (Củ Chi)… được hưởng những ưu đãi về thuế như thế nào?

Đáp:

Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Ưu đãi đối với doanh nghiệp mới thành lập, đang đầu tư xây dựng KCN và đối với doanh nghiệp đầu tư mới vào KCN mới thành lập được qui định cụ thể tại:

– Điểm 6, điều 16, chương IV Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;

– Mục I, Mục II, phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

– Điểm 2, điều 25 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 108.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu văn bản; đồng thời liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi doanh nghiệp mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản có nội dung trên tại địa chỉ trang web của Tổng cục Hải quan: http://www.customs.gov.vn.